• การประชุมกำหนดกรอบร่างหลักสูตร Precision Medicine ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์สมาคมเทคนิคการแพทย์และสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยโดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธาน

  • การประชุมกำหนดกรอบร่างหลักสูตร Precision Medicine ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์สมาคมเทคนิคการแพทย์และสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธาน

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการแพทย์แม่นยำ (Retreat for Precision Medicine Project) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทยครั้งที่ 3

  • นายแพทยโอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานการประชุมโครงการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

  • นายแพทยโอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานการประชุมโครงการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

Copyright 2019 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

เอกสารประชุมกรม

คลังความรู้

ข้อมูลเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์

 

plan001

แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

               ตามที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกการบ้านเมืองที่ดี ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ เป้าหายของภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ส่วนราชการมีการบริหารงบประมาณให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ นั้น

               บัดนี้ เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการวางเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐที่ชัดเจน และเพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารทำความเข้าใจให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทราบแนวทางการดำเนินงาน กองแผนงานและวิชาการจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำนเนิงานต่อไป

 

 

download3 filepdf

เอกสารดาวน์โหลด

     - หนังสือขออนุมัติ

     - ปกหน้า

     - ปกใน

     - คำนำและสารบัญ

     - สาส์นจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     - หน้า 1 - 40

     - หน้า 41 - 80

     - หน้า 81 - 120

     - หน้า 121 - 160

     - หน้า 161 - 200

     - หน้า 201 - 240

     - หน้า 241 - 271

 

 

service01

 

 

 

f t g m